Minh Khai Phan Thi Kinder. Lê minh khái ng được phê chuẩn làm phó thủ tướng chính ph. Phó thủ tướng lê minh khái kết luận cuộc họp. MinhKhai Phan…